Souhlas uživatele

Verze: 01.00

Datum: 18. 5. 2018

Dokument: AGREEMENT GDPR USER


 • Společnost MINDPAX s.r.o. (dále jen Poskytovatel) je správcem osobních údajů Uživatele za účelem realizace výzkumných projektů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).
 • Při vyplňování dotazníku jde o údaje:

  • Email (nepovinný)
  • Veškerou emailovou korespondenci s uživatelskou podporou Aplikace
  • Odpovědi v dotazníku
 • Zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro vyhodnocení dotazníku bude zpracovávána Uživatelova emailová adresa. V případě̌, že Uživatel s poskytnutím své emailové adresy údajů za tímto účelem nesouhlasí, emailovou adresu neuvede.
 • Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele, jejichž služby Poskytovatel využívá pro zajištění chodu Aplikace – např. poskytovatelé serverové infrastruktury, zálohování dat, externí spolupracovníci a zaměstnanci. S každým takovým subdodavatelem má Poskytovatel uzavřenou smlouvu zavazující subdodavatele k dodržování podmínek v této smlouvě. Poskytovatel může do zpracování zapojit subdodavatele, pokud ten splňuje nároky shodné s ustanoveními této smlouvy. Seznam subdodavatelů Poskytovatele je dostupný na adrese www.mindpax.me. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat bez zvláštního, přímého souhlasu Uživatele, jeho data třetím stranám ke komerčním účelům.
 • Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu, právo na jejich likvidaci. Uživatel, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní data zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu.
 • Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Poskytovatelem na adrese podpora@mindpax.me.