Informace pro účastníka studie

VÝZKUMNÝ TÝM: PhDr. Denisa Janečková, Ph.D., Ing. Mgr. Eva Fárková, PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.; MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., Mgr. Kateřina Červená, Mgr. Dominika Pačesová


NÁZEV STUDIE: „Rozložení chronotypů a souvisejících psychosociálních jevů v české populaci“


Vážená paní, vážený pane,


dovolujeme si Vám nabídnout účast ve studii „Rozložení chronotypů a souvisejících psychosociálních jevů v české populaci“. Tato studie bude pomocí dotazníků, které vyplníte prostřednictvím webového rozhraní, sledovat kvalitu Vašeho spánku, Vaše spánkové zvyklosti, dále budou zjištěny Vaše základní antropometrické (výška, hmotnost, obvod pasu), demografické a socioekonomické údaje (bydliště, stav, vzdělání atd.) a bude stanoven Váš chronotyp. Předtím, než se rozhodnete studie účastnit, si, prosím, pozorně přečtěte následující informace. Obsahují přehled použitých metod, postup jakým studie probíhá a k čemu mohou její výsledky posloužit. V případě jakýkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat, vše Vám ochotně vysvětlíme.


O čem studie je a jaké jsou naše hlavní cíle?

Hlavním cílem studie je zmapovat rozložení chronotypů (cirkadiánních preferencí – ranní ptáčata vs. noční sovy) v České republice a jejich souvislosti s dalšími faktory (zejm. délkou a kvalitou spánku, životním stylem, zeměpisnými a sociálními charakteristikami místa bydliště, sezónními změnami či vybranými zdravotními aspekty). Ve studii zaměřujeme proto pozornost i na faktory běžného života, sledujeme například tělesné parametry, bydliště, zaměstnání, stravovací návyky, zdraví škodlivé chování a další významné ukazatele.


Jak bude studie probíhat?

Pokud budete souhlasit s účastí ve studii, na webových stránkách vyplníte sérii dotazníků, které se budou týkat stanovení chronotypu, kvality spánku, spánkových zvyklostí a návyků, dále demografických, socioekonomických a psychosomatických údajů. Pokud v současné době užíváte nějaké léky, pokud jste prodělal/a určitá onemocnění nebo míváte v práci noční směny, může se stát, že do studie nebudete moci být zařazen/a. Odměna a náklady subjektů studie:


V případě Vašeho souhlasu s účastí ve studii, přispějete k získání dat sloužících k popsání spánkových návyků a rozložení chronotypů v české populaci a jejich následné aplikaci do preventivní medicíny. Budete-li souhlasit a zanecháte nám na sebe e-mailový kontakt, obdržíte po správném vyplnění dotazníků informace o Vašem chronotypu a spánku, spolu s doporučeními, jak o své biologické rytmy a dobrý spánek pečovat. Vaše účast ve studii je zcela dobrovolná a není žádným způsobem honorována.


Navazující studie a odstoupení od studie:

Jedním z cílů této studie je vyhledat jedince s výjimečnými charakteristikami (např. extrémní sovy či extrémní ranní ptáčata), jejichž podrobnější vyšetření by mohlo významným způsobem přispět k objasnění některých souvislostí mezi chronotypem, spánkem, metabolickými či duševními poruchami. Pokud budete mezi takové jedince patřit, může se stát, že Vás budeme kontaktovat s nabídkou dalšího výzkumu. Takové nabídky budou pouze ojedinělé, každou z nich můžete odmítnout (nebo na ni nemusíte reagovat). Stejně tak Vaše účast v této studii je zcela dobrovolná a máte právo od ní kdykoli odstoupit.


Bezpečnost, důvěrnost údajů a Vaše práva:

V případě, že se studie zúčastníte, budou veškeré informace o Vás považovány za důvěrné. Data získaná během studie budou užita výhradně pro výzkumné účely. V celé studii budou informace o Vás vystupovat pod unikátním kódem, nikoliv pod Vaším jménem, aby byla zaručena anonymita dat. Pokud budou výsledky studie jakoukoliv formou publikovány, bude to provedeno tak, aby nebylo možné určit informace o jednotlivých účastnících studie, tedy ani o Vás.


Máte-li jakékoliv dotazy týkající se Vašich práv jakožto účastníka této studie, obraťte se, prosím, na Etickou komisi Národního ústavu duševního zdraví:


MUDr. Martin Bareš, předseda Etické komise NÚDZ

tel. 283 088 111

e-mail: martin.bares@nudz.cz


Máte-li jakékoliv dotazy ohledně samotné studie, obraťte se na:


PhDr. Denisa Janečková, Ph.D.

tel. 283 088 230

e-mail: denisa.janeckova@nudz.cz.


Výzkumnou studii schválila Etická komise Národního ústavu duševního zdraví.


INFORMOVANÝ SOUHLAS

s účastí na výzkumné studii „Rozložení chronotypů a souvisejících psychosociálních jevů v české populaci“.


  • Byl/a jsem seznámen/a s Informací pro účastníka o studii „Rozložení chronotypů a souvisejících psychosociálních jevů v české populaci“. Porozuměl/a jsem údajům v něm obsaženým. Všechny mé dotazy a připomínky byly zodpovězeny k mé spokojenosti.
  • Souhlasím s účastí v této studii a výzkumníkům poskytnu nezbytné informace
  • naplnění cílů studie.
  • Jsem si vědom/a, že má účast ve studii je zcela dobrovolná a nehonorovaná.
  • Jsem si vědom/a, že svůj souhlas s účastí ve studii mohu kdykoliv bez udání důvodu stáhnout.
  • Vzhledem k povaze výzkumu (sběr dat přes webové rozhraní) rozumím podpisem odkliknutí položky „Souhlasím s účastí ve studii“. Pod touto položkou je k dispozici celé znění informací pro účastníka včetně informovaného souhlasu. Bez odkliknutí, tedy souhlasu, není možné se studie zúčastnit.